COMMUNITY Past, present & the next frontier

Publication

[특허] miR-186, miR-216b, miR-337-3p 및 miR-760를 유효성분으로 포함하는 암의 예방 또는 치료용 조성물
Name : LepigeneMD 2022.03.28

[특허] 권리이전

 

발명의 명칭: miR-186, miR-216b, miR-337-3p 및 miR-760를 유효성분으로 포함하는 암의 예방 또는 치료용 조성물 

(Composition for preventing or treating cancer comprising miR-186, miR-216b, miR-337-3p and miR-760)

 

​​